Season 2 Trailer: "Smash" (2012)

Watch the Smash trailer here!

Season 2 Trailer for Smash.